ÚVOD
O AUTOROVI
UDÁLOSTI
OBJEKTY
KONTAKT

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR)

Na webové stránce Boris Nosek Gallery, kterou provozuje PhDr. Štěpánka Hostovská, IČO: 05047391, Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 - Smíchov (dále jen „PhDr. Štěpánka Hostovská“) probíhá sběr osobních údajů, jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Není-li to výslovně uvedeno, PhDr. Štěpánka Hostovská nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Osobní údaje získané od subjektu

Na webu www.borisnosekgallery.cz můžete nalézt kontaktní formulář. Má několik polí. Jejich vyplněním a odesláním formuláře potvrdíte souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kontaktní formulář slouží subjektům, které mají zájem o služby a nabídky PhDr. Štěpánky Hostovské, nebo je zajímají jiné informace o galerii, tvorbě, objektech či osobě Borise Noska.

Osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefon

K získání těchto osobních údajů je nutný souhlas subjektu.

Účelem získávání osobních údajů je marketing, uživatelská podpora a navázání obchodních vztahů v rámci skupiny „Přátel galerie Borise Noska“.

Členem skupiny „Přátel galerie Borise Noska“ se stáváte okamžikem vyplnění a odesláním kontaktního formuláře. Pokud nedojde ke smluvnímu vztahu, jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní údaje. Údaje jsou uchovávány v interních databázích PhDr. Štěpánky Hostovské do doby, než odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů. Svůj souhlas projevíte vyplněním a odesláním formuláře.

Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte PhDr. Štěpánku Hostovskou.

Osobní údaje získané ze zákonných důvodů

PhDr. Štěpánka Hostovská vede a zpracovává osobní údaje k plnění zákonných povinností správce. Patří sem např. daňová agenda.

Osobní údaje získané automaticky

Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno. PhDr. Štěpánka Hostovská používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno.

V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Cookies mohou být základní (systémová) nutná pro provoz webu, ale také cookies třetích stran.

Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookies na vašem počítači.

Zabezpečení osobních údajů

PhDr. Štěpánka Hostovská pro přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS. Data jsou ukládána na cloudu, nikoliv na lokálních počítačích. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Dle vodítka pracovní skupiny WP29 PhDr. Štěpánka Hostovská nemá povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení…).
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů, a také přehled oblastí správy a zpracování osobních údajů, přesahující rámec této webové stránky, odpovídá PhDr. Štěpánka Hostovská (Tel.: +420 737 707 377, e-mail: hostovska@borisnosekgallery.art).

Vyjádřete prosím svůj souhlas s PRAVIDLY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ na tomto webu. Přečtěte si, jak nakládá tento web s OSOBNÍMI ÚDAJI. Dozvíte se mimo jiné o cookies. Souhlas vyjádříte vyplněním a odesláním kontaktního formuláře.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjekt u údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů,
 • je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav,
 • nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů,
 • postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo,
 • správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu,
 • nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobními údaji vypovídajícími o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů, s genetickými údaji subjektu údajů a biometrickými údaji,
 • splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

PhDr. Štěpánka Hostovská, IČO: 05047391, Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 - Smíchov (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.